Сертификат IFS-bg                     Certificate IFS-en

„ПИП ТРЕЙД”ООД – София МПП с.Давидово е сертифицирана за въведена в производството си СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ХРАНИТЕЛНАТА БЕЗОПАСНОСТ И КАЧЕСТВОТО /СУХБК/, съобразно изискванията на международния стандарт IFS ”Храни”-Версия 6.

Основните корпоративни принципи прилагани от висшето ръководство са:

1.Създаване на по-добри условия за устойчиво развитие чрез ясно дефиниране на корпоративна политика на фирмата насочена към клиентите при реализацията на произвежданите млечни продукти:

  • Сирене от краве мляко

2.Пълно удовлетворяване на изискванията на клиентите от млечните продукти, които са съобразени с българското, европейско и международно законодателство, и  други приложими нормативни  изисквания. Разширяване на пазарите и спечелване на нови клиенти с гамата предлагани сирена.

3.Реализация на отговорностите в различните нива на управление във фирмата.Служителите трябва да осъзнаят своите отговорности и да могат да доказват разбиране при прилагане на принципите при управление на СУХБК.

4.Приобщаване на целия работещ  персонал към изискванията на международния стандарт IFS”Храни”-Версия 6 за хранително безопасна и качествена работа, като компетенциите и отговорностите включително делегирането на права, са ясно формулирани.

5.Целите и политиката по качеството и безопасността на храните, които висшето ръководство поставя при внедряване и поддържане на СУХБК  са изцяло съпричастни към философията на стандарт IFS- „Храни”-V 6.

6.Ръководството е поело ангажимента да работи непрекъснато за поддържане на подходящи условия за да може всеки отделен член от персонала на дружеството да осмисля все по добре определените политика и цели и да се отнася с изключителна отговорност и етичност при прилагане на политиката и постигане на целите.

7. Реализираната продуктова гама от сирена да се осъществява при условия гарантиращи предотвратяване на замърсяването  на околната среда и прилагане на практика най съвременните средства за минимизиране на вредни въздействия върху околната среда.

СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ, СТОЯЩИ ПРЕД „ПИП ТРЕЙД” ООД МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ (МПП) с.ДАВИДОВО СА СЛЕДНИТЕ:

1.Пълното удовлетворяване на договорните изисквания  и очакванията на клиентите по отношение на:

  • Безопасността на продуктите, изцяло покриваща приложимите нормативни и други изисквания в това отношение;
  • Качество на продуктите, съответстващо на изразените изисквания и очаквания на клиентите и потребителите;
  • Количество, съответстващо на приложимите нормативни изисквания;
  • Стриктно спазване на договорените срокове за изпълнение на доставките.

2.Поддържане на коректни взаимоотношения с клиентите и доставчиците на фирмата – провеждане на срещи между висшето ръководство на МПП – Давидово с тях, в т.ч. и по електронен път...

Допълнителна информация