Това е едно от първите 25 предприятия от млекопреработвателната промишленост в  България, което е покрило европейските стандарти и е въвело реално добри производствени практики и действаща НАССР система. От 2014г фирмата е сертифицирана за въведена в производството си СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ХРАНИТЕЛНАТА БЕЗОПАСНОСТ И КАЧЕСТВОТО /СУХБК/, съобразно изискванията на международния стандарт

International Food Standard IFS version 6:2014.

Прочети още: Стандарти

"ПИП ТРЕЙД"ООД е собственик на млекопреработвателно предприятие в село Давидово, община Търговище от 2004г. Това е пред балканска област. Област известна с красива природа, тучни пасища и трудолюбиви хора – предимно земеделци и животновъди.

Специализирани сме в производството на бели саламурени сирена от  краве, овче, козе и биволско натурални млека. Продукцията ни намира своя пазар, както в България, така и в чужбина - Румъния, Англия, Полша, Гърция, Кипър, Белгия, Германия и т.н.
Основният ни стремеж е да произвеждаме качествени и автентични български млечни продукти.

В МПП работят добре подготвени служители и работници, чийто социален и битов статус са наша основна грижа. Бе извършено пълно обновяване на машините и съоръженията. Изпълнихме проект за обновяване и допълване на сградния фонд. По настоящем  нашият колектив работи в едно съвременно и добре оборудвано предприятие. 

Прочети още: История

 Фирмата е член на различни браншови организации:

– Асоциация на Млекопроизводителите в България;

- Национална Асоциация на млекопреработвателите;

- Българска Търговско Промишлена Палата;

- Стопанска Камара. 

Прочети още: Членство в професионални организации

Сертификат IFS-bg                     Certificate IFS-en

„ПИП ТРЕЙД”ООД – София МПП с.Давидово е сертифицирана за въведена в производството си СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ХРАНИТЕЛНАТА БЕЗОПАСНОСТ И КАЧЕСТВОТО /СУХБК/, съобразно изискванията на международния стандарт IFS ”Храни”-Версия 6.

Основните корпоративни принципи прилагани от висшето ръководство са:

1.Създаване на по-добри условия за устойчиво развитие чрез ясно дефиниране на корпоративна политика на фирмата насочена към клиентите при реализацията на произвежданите млечни продукти:

  • Сирене от краве мляко

2.Пълно удовлетворяване на изискванията на клиентите от млечните продукти, които са съобразени с българското, европейско и международно законодателство, и  други приложими нормативни  изисквания. Разширяване на пазарите и спечелване на нови клиенти с гамата предлагани сирена.

3.Реализация на отговорностите в различните нива на управление във фирмата.Служителите трябва да осъзнаят своите отговорности и да могат да доказват разбиране при прилагане на принципите при управление на СУХБК.

4.Приобщаване на целия работещ  персонал към изискванията на международния стандарт IFS”Храни”-Версия 6 за хранително безопасна и качествена работа, като компетенциите и отговорностите включително делегирането на права, са ясно формулирани.

5.Целите и политиката по качеството и безопасността на храните, които висшето ръководство поставя при внедряване и поддържане на СУХБК  са изцяло съпричастни към философията на стандарт IFS- „Храни”-V 6.

6.Ръководството е поело ангажимента да работи непрекъснато за поддържане на подходящи условия за да може всеки отделен член от персонала на дружеството да осмисля все по добре определените политика и цели и да се отнася с изключителна отговорност и етичност при прилагане на политиката и постигане на целите.

7. Реализираната продуктова гама от сирена да се осъществява при условия гарантиращи предотвратяване на замърсяването  на околната среда и прилагане на практика най съвременните средства за минимизиране на вредни въздействия върху околната среда.

СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ, СТОЯЩИ ПРЕД „ПИП ТРЕЙД” ООД МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ (МПП) с.ДАВИДОВО СА СЛЕДНИТЕ:

1.Пълното удовлетворяване на договорните изисквания  и очакванията на клиентите по отношение на:

  • Безопасността на продуктите, изцяло покриваща приложимите нормативни и други изисквания в това отношение;
  • Качество на продуктите, съответстващо на изразените изисквания и очаквания на клиентите и потребителите;
  • Количество, съответстващо на приложимите нормативни изисквания;
  • Стриктно спазване на договорените срокове за изпълнение на доставките.

2.Поддържане на коректни взаимоотношения с клиентите и доставчиците на фирмата – провеждане на срещи между висшето ръководство на МПП – Давидово с тях, в т.ч. и по електронен път...

Допълнителна информация